Работодатели със 100 и над 100 работници - две лица на сто от състава. Работодателите са освободени от това си задължение, ако има специфични фактори, които възпрепятстват наемането на хора с увреждания, ако няма хора с увреждания, насочени от Бюрата по труда. Ако работодателят прилага алтернативни мерки за заетост на лица с увреждания, също ще бъде освободен от квота. Работодатели, които не изпълнят работните квоти, всеки месец дължат компенсационна вноска в размер на 30% от минималната работна заплата за всяко незаето работно място за човек с увреждане.

Работодателите трябва да назначат лицата с увреждания в 3-месечен срок, след като са били уведомени за задължението си по закона. Предложението на НФСБ квотите да отпаднат беше отхвърлено.