За удостоверяване на съдържанието и подписите на страните по писмени договори за аренда и за наем на земеделски земи се събира нотариална такса, независимо от материалния интерес или изразходваното време. Депутатите приеха в общинската служба по земеделие да се регистрират само договори за наем на земеделска земя, както и договори за аренда. Законът регламентира и случаите, когато един и същи имот е представен за регистриране с повече от един договор за наем или за аренда на земеделска земя, предаде "Фокус".

В този случай общинската служба по земеделие ще регистрира договорът, вписан в службата по вписвания с най-ранна дата и вписаният договор при представяне за регистриране на вписан и невписан договор. Законът урежда и постоянните пчелини с над 10 пчелни семейства, на собственици на пчелини. Новият закон дефинира и понятието пасищни селскостопански животни и посочва, че това са едрите и дребните преживни селскостопански животни и конете с официална идентификация на БАБХ.

Освен това законът дефинира и понятието животновъден обект. Според законодателството това е обект, регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в който постоянно се отглеждат пасищни селскостопански животни, с изключение на регистрирани обекти върху имоти с начин на трайно ползване на пасища и мери.