- Посочете някои от целите на Стратегията.

- В документа е посочено гарантиране на майчиното и детско здраве и насърчаване на здравословния начин на живот и здравната култура; гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование; подобряване на стандарта на живот на всяко дете и гарантиране на правото му да живее в подкрепяща развитието му семейна или близка до семейната среда; превенция и защита от насилие и от други вредни действия; осигуряване на възможности за участие на детето във вземането на решения по въпроси, които го засягат, както и достъп до игра, спорт, културни и други дейности, които подкрепят развитието му. Какво обезпокояващо има сред всичко изброено дотук?

-Страховете на хората идват и от посочената „близка семейна среда”?

- Вероятно е така. Но, съгласете се, че от рискове семейства и сега се извеждат неглижирани деца. При констатиран риск се предприема мярка закрила. Законът за закрила на детето е действащ. Той е над каквито и да било програми и стратегии. Водещите принципи на този закон са зачитане и уважение на личността на детето и отглеждане на детето в семейна среда. Водещата мярка за закрила на детето е съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда. Тоест, по никакъв начин не може да се тълкува, че някой с лекота ще отнеме нечие дете и ще го изведе от семейна среда. Напротив – ако случаят не касае тежко физическо насилие над детето, се работи първоначално в посока подпомагане на семейството и по превенция на изоставянето на детето.

- Кога се предприема извеждане на дете от семейството?

- Едва когато се установи, че наблюдението на случай в семейна среда и оказването на консултации в семейна среда не водят до желания резултат, се предприема настаняване на детето извън семейството. Тази мярка е крайна, тя е с временен характер и към нея се прибягва, само когато по безспорен начин е установено, че за детето съществува риск. Освен това, решението за предприемане на действия по извеждане на дете от семейството му, не се взема еднолично от един социален работник, а от екип. В повечето случаи се свиква и координационен механизъм, който включва специалисти от различни институции. А съдът се произнася с решение за допускане на временно настаняване на детето по реда на ЗЗДет.

- Според Вас опасенията на родителите в случая са неоснователни?

- Разбира се. Неоснователен е страхът на родителите, че на основание Стратегията ще им бъдат взети децата. Напротив, ще се подпомагат семействата, така, че децата да се отглеждат в биологичното си семейство. В едно интервю едва ли бихме могли да се спрем на всички позитивни предложения, посочени в документа. Уверявам ви, опасенията на родителите, че в проекта за Национална стратегия за детето има заложени текстове, в които се предвижда отнемане на деца без наличие на рискове и без сериозни предпоставки за подобно действие, са неоснователни.