От 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7 на сто от линията на бедност за 2020 г. – 25,41 лв. От 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 на сто от линията на бедност - 54,45 лв. Над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност – 90,75 лв.

За хората с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или след трудова злополука или професионална болест, размерът е 30 на сто от линията на бедност за тази година и ще получават 108,90 лв. Над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, хората които получават социална пенсия за инвалидност, размер е 57 на сто от линията на бедност и социалната помощ ще е 206,91 лв.

Целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство от хора с увреждания тази година е 1452,00 лв., за преустройство на жилище – 726,00 лв и за провеждане на балнеолечение или рехабилитационни услуги – 290,00 лв.

Търнавска уточни, че размерът на месечната финансова подкрепа, ще бъде изменен служебно от ДСП, със срок на действащата социална оценка, изготвена по отменения Закон за интеграция на хората с увреждания, или със срок на изготвената нова индивидуална оценка на потребностите по Закона за хора с увреждания.

От 1-ви януари, тази година са прекратени трудовите договори с всички лични асистенти по Националната програма. Как ще се подпомагат хората с увреждания, попитахме директорът на РДСП – Враца. Тя обясни, че хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или намалена работоспособност, децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане и децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, са насочени за включване в Механизма „Лична помощ“ по Закона за личната помощ.

Търнавска посочи, че за целта е необходимо всички лица с трайни увреждания и законните представители на деца, включени в дейности „Личен асистент“ и „Помощник-възпитател“ трябва да подадат заявления-декларации в Дирекция „Социално подпомагане” по места. Декларациите трябва да са по настоящ адрес. На провоимащите ще бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите и ще им бъде издадено Направление за включване в Механизма „Лична помощ“. Към 20-ти януари в ДСП от област Враца са постъпили 1452 такива заявления-декларации. Издадените направления за включване в Механизма „Лична помощ“ до момента са 1398 броя.