При проверката на място от експертите от екоинспекцията е установено, че инсталацията за печене на кафе не работи, не е имало димни пари от изпускащото устройство и наличие на неприятни миризми. При предходна проверка през март 2019 г. е констатирано, че в обекта се извършва само пакетиране на изпечено кафе. Не са установени замърсявания на околната среда от друг източник.

С писмо от 23.05.2019 г. на оператора е дадено предписание за предприемане на мерки за недопускане емитиране на неприятни миризми от дейността на обекта. РИОСВ – Монтана ще извърши последващ контрол по изпълнение изискванията на екологичното законодателство.