На територията на област Враца има 18 защитени зони (ЗЗ), от които три са за опазване на дивите птици и 15 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Обект на защита в зоните по Натура 2000 са около 140 природни местообитания и над 600 вида животни и растения, които са определени като значими за Европейската общност.

В защитените зони за опазване на дивите птици на територията на Община Мездра попада землището на с. Горна Бешовица, като част от ЗЗ “Карлуковски карст”. Предмет на опазване в зоната са 44 вида птици.

Землищата на селата Очиндол, Елисейна, Зверино, Люти брод и Люти дол са част от Природен парк “Врачански Балкан”, в които предмет на опазване са 23 типа природни местообитания на 42 вида птици и 40 вида животни, сред които соколът скитник и шипоопашатата костенурка..

В ЗЗ “Искърски пролом” попадат селата Елисейна, Оселна, Зверино, Игнатица и Люти брод. Предмет на опазване в зоната са 21 типа природни местообитания на на 34 вида животни.

Землищата на Горна Бешовица и Цаконица са част от ЗЗ “Карлуково”, където се намират 15 типа природни местообитания на 41 вида животни.

На територията на община Мездра се намира и ЗЗ “Каленска пещера” при село Кален, която обхваща 4 типа природни местообитания на 16 вида животни, от които 10 вида прилепи.