Пред събралите се неголям брой жители на двете села кметът на Мездра заяви, че основната цел на годишния отчет е да представи изпълнението на поставените цели във всички звена на Общинската администрация, както и на всички институции към общината - социални, учебни и здравни заведения, културни и културно-исторически центрове, спортни клубове.

"Община Мездра приключва финансовата 2017 г. без просрочени задължения на 16-те второстепенни разпоредители с бюджетен кредит, като дори са вложени собствени 214 хил. лв. за финансиране на проекти и програми, по които е бенефициент, подчерта Генади Събков и допълни, че "на 100% са изпълнени всички финансови ангажименти, поети с приемането на Бюджет 2017 г. към структури, звена и организации."

Всяка възможност, която предоставят национални програми за временна заетост, е използвана в максимална степен, в резултат на което са разкрити 67 работни места. За 90 лица ежедневно се осигурява храна благодарение на социалната трапезария. Разкрито е и бюро към Домашния социален патронаж, където служители обобщават постъпващата информация за хора в неравностойно материално и социално положение и търсят подходящите сфери, в които да им бъде осигурена работа.

"През 2017 г. започнаха и инвестициите в инфраструктура за превръщането на Мездра в съвременен европейски град", изтъкна Събков. Ще бъдат санират 51 жилищни сгради, а в 7 блока се подобрява енергоефективността. "Благодарение стабилизирането на Общината през 2018 г. тя ще се превърне в строителна площадка, като практически ще се извършват ремонти във всяко населено място, каза още кметът на Мездра. За да се избегне излишно разкопаване на улиците, преди полагането на асфалтовата настилка се предвижда подмяна на амортизираните водопроводи и отклонения.

Събков се похвали също, че проектът на Община Мездра за подмяна на водопроводите в четири села за 5,6 млн. лв. е одобрен и се очаква подписването на договора.

Жителите на селата Брусен и Царевец бяха удовлетворени от подробния отчет на работата на Община Мездра и разпределението на средствата, както и от уверението, че 91 768 лв. от Инвестиционната програма за 2018г. ще бъдат вложени в извършването на ремонтни дейности в двете населени места. 19 204 лв. са предвидени за ремонт на улици на кръстовището на с. Брусен, 26 356 лв.- за подобряване състоянието на пътя Мездра - Брусен и 46 208 лв.- за ремонт на ул.“Васил Колов“ в Царевец.

Към кмета бяха зададени много въпроси, касаещи ремонтирането на допълнителни улици. Отчетено бе, че благодарение на доброто взаимодействие с полицията, органите на реда дежурят все по-често и в тъмната част на денонощието. Хората поставиха и актуален проблем, свързан с липсата на служители, които редовно да отчитат показанията на водомерите.

Инж. Събков пое ангажимент да постави въпроса пред ръководството на „ВиК“ ООД Враца, тъй като отчитането през 6 месеца е неприемливо за хората.

Посещенията на инж. Събков ще продължат във всички населени места в Общината. Следващото отчетно събрание ще се проведе от 16:00ч. днес в Старо село.