Семинарът бе организиран от Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана), част от мрежата от 27 информационни центъра в страната, с оглед повишаване информираността за финансовите инструменти по ЕСИФ – „Фонд мениджър на финансовите инструменти“ и възможностите за сътрудничество по Програма „Дунав“ 2014 – 2020 г.

На семинара, открит от г-н Златко Живков, кмет на Община Монтана, присъстваха кметове на общините от област Монтана, представители на дирекции „Финасово стопански дейности“ в общините и фирми от региона. В словото си, като член на Комитета на регионите в ЕС и заместник- председател на НСОРБ, кметът на Монтана, даде за пример ползите от членството ни в ЕС, ролята на Кохезионния фонд и инвестициите, направени в община Монтана.

В първата част лекторът на семинара – г-жа Нина Стоименова, гл. експерт в Министерство на финансите, представи „Фонд мениджър на финасовите инструменти“ (ФМФИ). През последните години използването на финансови инструменти се насърчава все повече в ЕС, като се очаква тази тенденция да продължи и в следващия програмен период. Този механизъм позволява трансформиране на европейските средства във финансови продукти, например кредити, дялов капитал и други, подкрепят икономически жизнеспособните проекти, които подпомагат постигането на целите на съответната Оперативна програма (ОП), насочва ефективно ресурс за партньорство между публичния и частния сектор.

Създаването на фонда е голямо постижение за България, постигнат е ефект на икономия с изграждането на експертиза на национално ниво, посочи Стоименова.

Програмите, чиито финансови инструменти ще управлява Фондът на фондовете, са: „Региони в растеж“ с предвидени 367 млн. лева, „Конкурентоспособност“ – 460 млн. лева, „Околна среда“ – 286 млн. лева и „Развитие на човешките ресурси“ – 70 млн. лева или общата сума, която следва да бъде заделена за финансови инструменти в рамките на четирите оперативни програми, възлиза приблизително на 1,2 млрд. лева. Фондът на фондовете се очаква да администрира и финансовите инструменти по ПРСР 2014 – 2020, но това ще се изясни след експертен анализ.

Втората част на семинара бе за Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020 г. По нея, в рамките на новия период, има повече възможности за сътрудничество и обхваща теми като: иновации и предприемачество, опазване на природното и културното наследство и ресурсите в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и преминаване към нисковъглеродна икономика.

Темите на семинара са избрани с цел придобиване на специфични знания и умения на общините при разработването и изпълнението на проекти.