© Област Враца

„Това е третата двугодишна стратегия за подкрепа за личностното развитие, която се разработва на областно ниво в изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото образование“, подчерта в началото на заседанието областният управител.

Надя Донкинска заяви, че образованието е обща грижа и споделена отговорност на всички и благодари на екипа, работил по документа. Същият е създаден със Заповед на областния управител и включва представители на общините, на регионалното управление на образованието, на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на регионалната здравна инспекция, РДСП и други заинтересовани органи, имащи отношение към развитието на подкрепата за личностно развитие.

Документът е подготвен на база направени изводи от оперативния мониторинг и анализ на изпълнението на действащата до момента стратегия, като акцент на новия стратегически документ е върху приобщаването като колективно усилие, изискващо екипно действие – на деца и ученици, родители, педагогически специалисти, членове на общността, местни власти, неправителствени организации, МОН, РУО и други структури, изпълняващи държавни политики.

Насоката за развитие чрез реализацията на документа се съдържа в заложената визия, свързана с ангажирани, знаещи и можещи деца и ученици, съобразно най-високите възможности на техния потенциал чрез ефективна и резултатна подкрепа, постигната с координираните усилия на всички органи и институции, ангажирани с обучението, възпитанието и социализацията им.