В обръщението си към медиите, областният управител Малина Николова изрази увереността си, че чрез тях, посланията, резултатите и основните проблеми в работата на властите и институциите за възстановяване основите на професионалното образование ще достигнат до цялата общественост чрез нов, перспективен подход, отговарящ на изискванията на областната икономика и реалната среда за създаване на работни места за средните кадри.

"Съвместната работа на институциите и работодателите, днес дава безспорни резултати и гарантира успеха на професионалното образование в област Враца в следващите години“, сподели Николова.

Постиженията и предизвикателствата пред професионалното образование представи Галина Евденова - началник на Регионално управление на образованието - Враца. Тя отбеляза, че тази година държавният план-прием за учебната 2018/2019 г. в област Враца е реализиран успешно. Променено е и съотношението между броя на учениците, които ще се обучават по професии - 941 или 66% в 41 паралелки, спрямо броя на тези, които ще се обучават по профили - 492 или 34% в 21 паралелки.

Намалял е и броят на закритите паралелки - след реализирания прием са само четири в общините Борован, Враца и Мизия - факт, който бележи сериозен успех, спрямо предходни години, което свидетелства за балансиран Държавен план-прием. Паралелките, в които стартира дуална форма на обучение за новата учебна година са общо 7 по различни специалности в общините Враца, Мездра и Бяла Слатина. Фирмите, които са сключили споразумения с професионалните гимназии за дуална форма на обучение от въвеждането й, преди 3 учебни години, са 50.

Областният управител представи предприетите мерки за развитието и утвърждаването на дуалната форма на обучение, като подчерта, че тази година единайсетокласниците, които за първи път ще се обучават и работят в реална работна среда, с трудов договор и възнаграждение на работни места, определени от техните работодатели, са учениците от Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство и Професионалната гимназия "Димитраки Хаджитошин" - Враца.

За първи път в страната във Враца, по дуалната система ще се подготвят кадри по професията „строител“, специалност „вътрешни облицовки и настилки“, характеризираща се с дейности, извършвани при изменящи се условия. За да стане възможен този проект са проведени редица срещи с представители на Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, Главна инспекция по труда, Строителната камара в България за уточняване на редица въпроси, за които прилагането на действащата нормативна уредба не дава пълнота.

Направено е предложения до министъра на образованието и науката за допълнения в Наредбата за дуална система на обучение и учебния план за професии, включващи дейности, извършвани при изменящи се условия, каквато е строителството.

Заедно с кмета на Враца Калин Каменов ще бъде внесено проектно предложение по Програма „Красива България“ за осигуряване на строителен обект, в който учениците ще работят. С Началника на Регионалното управление на образованието, Галина Евденова, е внесено предложение в просветното министерство за въвеждане на нова Национална програма за подпомагане на дуалната система на обучение, комплексно решаваща и обезпечаваща ученето чрез работа за солидарно финансиране от държавата и работодателите на учебно-производствени бази; квалификация на учителите и наставниците от предприятията; трудовите възнаграждения и осигурителните плащания на учителите, наставниците и учениците; транспортните разходи и застраховките.

С министъра на труда и социалната политика са проведени преговори относно "Мярка за насърчаване на разкриването на работни места за обучение чрез работа за възрастни" по чл. 46а от Закона за насърчаване на заетостта. Това ще даде възможност за използване на свободния финансов ресурс и за учениците и наставниците в дуалната форма на обучение.

Представителите на работодателските организации и бизнеса изказаха удовлетвореността си от съвместната работа с институциите и акцентираха, че постигнатите резултати не са основание за намаляване темповете на работа за утвърждаване на професионалното образование в следващите години.

Директорите на професионални гимназии споделиха опита си, натрупан при създаване на организация за въвеждане дуалната форма на обучение.