Според проектопредложението по 1070 лева ще получават кметовете на девет села - Мраморен, Чирен, Три кладенци, Косталево, Бели извор, Нефела, Паволче, Голямо Пещене и Тишевица. Заплатата на управникът на десетото населено място Девене, във втората група ще е 1092 лева. Закметовете на селата Згориград, Лиляче и Баница, възнагражденията ще бъдат по 1110 лева. В селата с най-малък брой население, Челопек и Върбица кметските месечни заплати ще са по 1051 лева.

В предложението, внесено за разглеждане на предстоящото заседание на Общинския съвет е записано: ”Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства в община Враца са съобразени с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и приетите от Министерски съвет на Република България стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 година и съгласно предложеното увеличение на средствата, определени с чл. 51 от ЗДБРБ за 2020 год., в общинския бюджет.”