Предложението е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Постановление №67/14.04.2010 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности, Приложение №5 към чл. 2, т. 4 - таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни заплати (изм. и доп. ДВ, бр.3 от 2019 г.).

"В изпълнение на Държавния бюджет 2019 г. и поради факта, че за периода 2015-2019 г. размерът на минималната работна заплата бе вдигнат неколкократно, се казва в докладната, съобразени с факта за финансовото положение на община Мездра и наясно с факта, че не натоварваме бюджета на общината за 2019 г. по никакъв начин, ние, кметовете на населени места от община Мездра, предлагаме преразглеждане на основните ни месечни възнаграждения, съобразно с таблицата по-долу".

Предложението на вносителите е работни им заплати да бъдат актуализирани, както следва: на кмета на община Мездра - от 2 200 лв. на 2 300 лв., на заместник-кмета - от 1 800 лв. на 1 900 лв., на кмета на Зверино - от 1 200 лв. на 1 300 лв., на кмета на Моравица - от 1 100 лв. на 1 200 лв., на кметовете на Боденец и Игнатица - от 1 000 лв. на 1 100 лв., на кмета на Долна Кремена - от 950 лв. на 1 050 лв., на кметовете на Брусен, Горна Кремена, Елисейна и Оселна - от 900 лв. на 1 000 лв., на кмета на Типченица - от 850 лв. на 950 лв., на кмета на Лик - 800 лв. на 900 лв., на кметовете на Върбешница, Дърманци, Крапец, Люти брод, Ребърково, Руска Бела и Царевец - от 700 лв. на 800 лв., на кметовете на Горна Бешовица, Зли дол, Крета, Люти дол, Очин дол и Старо село - от 650 на 750 лв., на кметските наместници на Ослен Криводол, Кален и Цаконица - от 600 на 700 лв.

В становище от кмета на община Мездра се казва, че предложената към докладната разработка съдържа някои пропуски и неточности:

1. Процентът на осигурителните плащания за сметка на работодателя е 19,22%, а в разработката е работено с 18,92%.

2. Не е взет под внимание фактът, че в определените по стандарт средства за кметовете и кметските наместници влизат и 3% СБКО.

3. Заплатата на заместник-кмета на общината се осигурява със стандарта за Общинската администрация.

4. Не са предвидени обезщетенията за неизползвани отпуски, които с приключването на мандата ще се наложи да бъдат изплатени.

"След като Общинската администрация отработи новите промени в Постановление №67/ 2010 г., които влизат в сила от 01.01.2019 г., съобразно с размера на определените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. средства и реализирания преходен остатък, ще Ви информирам за размера на възможното увеличение", пише в заключение градоначалникът на Мездра.