Обособената част от лечебното заведение, по смисъла на § 1. т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПСК, представляват 2 едноетажни сгради със застроена площ 562 кв. м. и 467 кв. м. с адрес бул. „2-ри юни“ № 66, гр. Враца. Сградите са с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерират само разходи, поради което ръководството на лечебното е заявило желание за освобождаване от имота чрез продажба. Съгласно чл. 28, ал. 10 и ал. 9 от ЗПСК продажбата на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 на ЗПСК, какъвто е настоящият случай, може да се извърши след решение на Министерския съвет, по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитана на търговското дружество.

Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие с чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ за инвестиции, пряко свързани с предмета му на дейност и/или за удовлетворяване интересите на кредиторите, се казва в съобщение на правителствената информационна служба.