Инициативата се осъществява по проект "Училище за всички", Приоритет 1. Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Проектът "Училище за всички" обхваща ученици от I до XII клас от СУ "Иван Вазов", техните родители и учители. Проектът спазва съвременните тенденции и акцентира върху ползотворното взаимодействие между ученици, родители и преподаватели към училищната общност чрез формирането на "Родителски клуб", на Танцова формация "Пламъче", съвместно обучение на родители и учители. Други дейности, които предвижда проекта, са Лятна спортна академия за деца и родители, провеждане на Спортна фиеста и посещение на Ромски фестивал.

Основните цели на проекта са:

- Ангажиране на родителите с образованието на децата и приобщаващото им включване в училищния живот;

- Засилване на ползотворното взаимодействие между ученици, родители и преподаватели от различните етноси и изграждане на среда на толерантно отношение,уважение и сътрудничество;

- Включване на децата от малцинствените групи в дейности по интереси, с цел по-успешното им интегриране в ученическата общност;

- Подобряване на квалификацията на педагогическите специалисти и повишаване чувствителността на участниците към проблемите на дискриминацията и отразяването върху житейските постижения на учениците.

В проекта са заложени иновативни форми на обучение, допълнителни занимания, интегриране в среда с други модели на поведение, грижа, внимание и интеркултурни познания на учениците, което повишава качеството на образование и обучение и увеличава възможностите за комуникация и учене през целия живот; Съдейства за утвърждаване на училището като привлекателен център с конкурентна образователна среда; предлага нови подходи за привличане на родителите към училищния живот като провокира желанието им да бъдат по-съпричастни към проблемите на децата си, към успехите и постиженията им; разширява, обогатява и подпомага пълноценната интеграция и социализация на учениците от етническите групи и увеличава инвестициите в човешкия капитал.