© СУ "Иван Вазов"-Мездра

В начален етап Ученическият парламент представи презентация, чрез която малките ученици се запознаха какво са тормоз и насилие и как да се справят с тях. Съвместно с учителите изписаха в розов цвят "Не!", за да покажат своята съпричастност.

Дейностите за този ден продължиха с тренинг на тема „Тормоз в училище“ с учениците от пети клас и техните родители. Гости бяха Даниела Стоянова, инспектор от Детска педагогическа стая, Силвия Петкова, секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и обществения възпитател Коца Гьошева.

Проявата премина в ситуационни игри, обсъждания и разрешаване на казуси, свързани с тормоза сред децата, в които родителите трябваше да покажат как биха постъпили в дадена ситуация и какво биха посъветвали своите деца.

Съвместната инициатива бе на образователния медиатор Нина Стоянова по Националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ и училищния психолог Емилия Гарванска по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.