В 6 от концепциите за интегрирано териториално развитие (КИТИ) са включени дейности, които ще се изпълняват на територията на област Монтана.

Община Монтана е кандидат по две от тях и партньор по една. Фокусът на концепцията „Зелена инфраструктура в градска среда град Монтана“ е върху подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез извършване на инвестиции в зелени мерки, включително засаждане на растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на фини прахови частици и пречистване на въздуха по естествен път. Заложени са и дейности за премахване на съществуващи "кални петна" и изграждане на „зелени спирки” на обществения транспорт.

Основната цел на комбинираната „Интегрирана териториална концепция за развитие на община Монтана“ е физическото възстановяване на общинската територия чрез подобрения на публични сгради и обществени пространства. Заложените в проектното предложение дейности са обновяване, модернизиране и изграждане на обществени зони за отдих, ремонт и енергийна ефективност в сградите на Регионалния държавен архив в Монтана, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Зоналното жандармерийско управление, както и закупуване на нова медицинска апаратура за МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“.

По КИТИ „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР“, по която кандидат е Община Враца, а от област Монтана партньори са Община Монтана и Драматичен театър „Драгомир Асенов“ – Монтана, ще бъдат подпомогнати мобилността и зеления транспорт в община Монтана чрез закупуване на 6 електрически автобуса и изграждане на 6 зарядни станции. Ще бъде извършена и цялостна реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Театъра.

Две от одобрените КИТИ от областта са на училища – Гимназията по лека промишленост в Монтана и Професионалната гимназия по производствени технологии в Лом. И двете предложения –„Концепция за подобряване и обогатяване на материално-техническата база на Професионална гимназия по лека промишленост – Монтана“ и „Учим, работим, успяваме“ включват мерки за създаване на подходящи условия за обучение, включващи оборудване със съвременна техника и технологии, повишаване качеството на подготовката на учениците, както и прилагане на принципите на учене чрез работа.

„Комбинирана концепция за ИТИ на територията на Общините Лом, Димово и Оряхово“, по която водещ кандидат е Община Лом, съдържа дейности за устойчива градска мобилност на Лом, основен ремонт, рехабилитация и изграждане на нови участъци от пътища, съхранение и развитие на културно-историческото наследство и популяризиране на устойчиви форми на туризъм, както и насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на общината чрез развитие и надграждане на създадения Интегриран комплекс от услуги.