В началото на заседанието Асенка Христова представи проекта „Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“. От нейните думи стана ясно, че проектът се изпълнява от Форум за наблюдение и анализ на публични политики, в партньорство с Областните администрации – Враца, Ловеч и Монтана. Чрез публично-частно партньорство ще бъде създаден механизъм за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса в областта на професионалното образование и обучение. Целта на проекта e да спомогне за подобряване на качеството на образователните услуги в 3-те области, създаване на условия за подобряване на социално-икономическата среда и задоволяване на увеличеното търсене на млади хора с професии. Одобрен бе и държавния план-прием по професии за учебната 2019 – 2020 година на държавните и общинските училища от област Монтана.

Освен членовете на Комисията, на заседанието присъстваха също г-жа Ирена Димова – народен представител, заместник областните управители на област Монтана Нина Петкова и инж. Цветко Цветков, Павлина Петрова – изпълнителен директор на фондация „Форум”, Асенка Христова – ръководител на проект „Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“, директори на училища и експерти от РУО – Монтана.