Идеята е да се подпомогне популяризирането на библиотеките като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес, обясняват от МОН. Друга цел е да се формират навици за четене и умения за учене през целия живот и да се формира отношение към културата като цяло у децата. По програмата има съвместни проекти между обществени библиотеки и училища - провеждане на учебни часове, конкурси, четения и други.

С парите ще се купи нова, съвременна литература, а също и ще се създаде неформална уютна читателска среда – ще се обзаведат кътове за четене в училищната библиотеката или на друго място в училището.

Източник: Министерство на образованието