С обжалваното решение РИК - Монтана, по предложение на Людмил Софрониев - пълномощник на Волен Сидеров, представляващ коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, АТАКА и ВМРО", е направена промяна в състава на СИК №12260003 и СИК №12260005 в община Медковец, област Монтана. В СИК №12260003 на мястото на Зоя Гергова - член на СИК, е назначена Ина Чавдарова, а в СИК №12260005 - на мястото на Павлин Миланов - зам.-председател на СИК, е назначена Катя Софрониева.

Заменените лица са били назначени на съответните позиции в СИК с Решение №37-ЕП от 23.04.2019 г. на РИК - Монтана, по предложение на участвалия в консултациите при кмета на община Медковец - Георги Гергов, пълномощник на Валери Симеонов, представляващ коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, АТАКА и ВМРО".

На 26 април 2019 г. в РИК - Монтана, е постъпило заявление от Людмил Софрониев - пълномощник на Волен Сидеров, представляващ коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, АТАКА и ВМРО" за горепосочените промени в СИК №12260003 и СИК №12260005.

С обжалваното решение РИК - Монтана, извършва исканите със заявлението промени в секционните избирателни комисии №12260003 и №12260005 в община Медковец.

Производството е по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

В жалбата си до ЦИК, жалбоподателят твърди, че "на консултациите при кмета на община Медковец не е присъствал пълномощникът на ПП "АТАКА" Любен Софрониев, поради което извършените промени са грубо и съществено нарушение, тъй като за СИК №12260003 и СИК №12260005 той нямал договорени квоти поради неприсъствието си на консултациите" и "настоява да се възстановят заличените лица в СИК №12260003 и СИК №122600005".

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички документи и обстоятелства по преписката, намира жалбата за допустима, подадена в изискуемия от закона срок и от легитимирано лице, а по същество - за основателна.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото от Изборния кодекс кодекс мнозинство.

Централната избирателна комисия счита, че не са налице основанията по чл. 72, ал. 1, т. 4 и 5 от Изборния кодекс за извършените промени, а така също няма изрично волеизявление от заменените лица, с което по недвусмислен начин да заявят желанието си да бъдат заменени съответно като член на СИК №12260003 и зам.-председател на СИК №12260005. Същите са легитимно назначени от РИК - Монтана, по предложение на упълномощен представител на коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, АТАКА и ВМРО", участвал в консултациите при кмета на община Медковец.

Отделно от това в обжалваното решение липсват мотиви.На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия ОТМЕНЯ Решение №46-ЕП от 26.04.2019 г. на РИК - Монтана.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.