Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение №8-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия реши:

Назначава Районна избирателна комисия в Шести изборен район - Врачански, в състав от 15 членове, както следва: председател - Боряна Стаменова, заместник-председатели - Георги Петров и Красимир Колев, секретар - Силвия Каменова и членове - Момчил Петков, Ирена Николова, Иван Иванов, Николай Николов, Милена Миковска, Мария Генова, Катя Климентова, Мая Николова, Марин Връбчев, Искра Трифонова и Мими Панева.

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си от днес, 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.