Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една регионална програма за всяка административна област на основата на предложенията от областната и общинските администрации.

През 2022 г. регионалните програми ще насърчат разкриването на устойчиви работни места и ще допринесат за възстановяване на заетостта. Във всяка Регионална програма трябва да се планира субсидирана заетост за лица от целевата група, на основата на партньорства с предприятия от частния сектор. Приоритетно в субсидирана заетост се включват безработни лица, регистрирани в бюрата по труда по причини, свързани с Ковид кризата. За да се даде тласък на местното развитие, е важно програмата да адресира мерки в сектори с потенциал за растеж. Партньорствата за заетост с работодатели, които осъществяват дейности, свързани със зеления преход, също са важни.

Заинтересованите работодатели от община Монтана могат да заявят потребностите си от работна сила пред кмета на община Монтана до 16 май 2022 г. в 102 стая до 17.30 ч. за включване в Програмата за заетост на община Монтана, която е част от Регионалната програма за заетост в област Монтана. На всяко разкрито работно място по регионалните програми могат да се назначават безработни лица, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца.

Програмите могат да осигуряват заетост и на работни места в дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда (доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене, подкрепа за самообслужване, движение и придвижване, пазаруване и др. ежедневни и домакински дейности) на лица с трайни увреждания и възрастни хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки, услуги и програми, финансирани със средства от държавния бюджет или с европейски средства, или средства от международни програми и проекти, включително Механизма за личната помощ.

Срокът за изпълнение на регионалната програма е до 09.12.2022 г.

За повече информация: Дирекция „Бюро по труда – Монтана.