В изпълнение на проекта са сформирани пет клубове за работа с децата. Това са „Гражданско образование”, „Бит, култура и традиции”, „Малки ръце за големи дела”, Спортът е здраве” и „Театър, изобразително изкуство и конструктивни дейности”

Бенефициент по проекта е Детска градина „Роза”, а партньори по него са Община Мездра и останалите четири детски градини в общината - градските „Мир”, „Слънчице” и „Детелина” и Детска градина „Звездичка” в Зверино. Целевата група обхваща 388 деца, близо половината от които - 161-но, са ромчета.

Проектът е съобразен с основните постановки на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за пълноценна интеграция на ромските деца и с Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности чрез създаване на условия за равен достъп до качествено образование.