На 23 май 2018 г. Министерство на туризма сключи договор по проект „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за управление на туристическите райони“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът е в обхвата на отпуснатата за Министерство на туризма безвъзмездна финансова помощ по процедура директно „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“, чийто общ размер е 9 779 150 лева, от които 85% или 8 312 277,50 са осигурени от ЕФРР, а останалите 15% или 1 466 872, 50 лева са национално съфинансиране.

Стойността на проекта е 5 052 041,08 лв. Срокът му за изпълнение е 36 месеца.

Целта на проекта е повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия за устойчиво развитие на туризма посредством институционална подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) в деветте туристически района в България.

Специфичните цели на проектното предложение са изграждане на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР), които ще спомогнат да се създаде механизъм за взаимодействие между фирмите и туристическите организациите и ще запълнят празнината в управлението и маркетинга на дестинациите между местното и националното ниво; повишаване конкурентноспособността на малките и средни предприятия в туризма, чрез подобряване информираността на МСП, качеството на туристическия продукт и на туристическото обслужване и подобряване капацитета на МСП за по-улеснен достъп и присъствие на националния и международните пазари чрез участие в събития и изложения.

Основните дейности по проекта са насочени към разкриване на офиси на ОУТР в 9 туристически района и закупуване на оборудване; разработване и прилагане на стратегически документи за развитието на туристическите райони; организиране на участието на ОУТР и МСП в национални и международни туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и др. С цел подпомагане на процеса на учредяване на ОУТР, MT, ще проведе разяснителна кампания за не учредените организации.

С проекта се цели да се обединят ресурсите и да се съгласуват действията между различните заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво за развитие на комплексен, разнообразен и конкурентноспособен туристически продукт; да се развие регионалния маркетинг, да се покаже богатството на страната откъм характерни ресурси и възможности за различни видове туризъм на ниво туристически район; по-ефективно да се достигне до потенциални туристически пазари, особено далечните, чрез представяне на достатъчно големи по обхват райони, които са разпознаваеми на картата не само за българите, но и за чужденците.

Проектът обхваща района, където се вливат двата Искъра – Големият и Малкият, уникалните пещери и красивите скални образувания край с. Камено поле, с. Кунино и с. Радовене. В околностите на север от село Кунино се намират над 200 пещери, някои от които са дълбоки над 100 метра. В района на село Кунино се намира местността „Голям дол“, както и скалните образувания – Чуклите и Червеница (с площ 3 ха)

На територията на община Роман няма природни паркове и природни резервати с национално значение, но има природни забележителности – вековни дървета, пещери, скални образувания и др. Общата площ на горските територии е 92 909 дка. Горските територии са изградени от съобщества на различни видове растения (над 500). В горските екосистеми преобладава горун, благун, дъб, бук и цер. Разпространени са и клен, полски ясен, бряст, габър, липа и акация. От иглолистните дървета преобладава – бял бор. Има вековни дървета на средна възраст от 150 до 500 години. От храстовите видове са разпространени дрян, глог, шипка.

Районът се характеризира с голямо биоразнообразие. Установени са над 500 вида растения, над 100 вида птици, над 80 вида бозайници, а в реките се срещат – скобар, бяла и черна мряна, клен и др. видове риби. Богата е и пещерната фауна.