Мездренската специализирана институция е получила максимална оценка 5.00, колкото е и тази на старческите домове във Враца, Сливен, Ямбол, Средец и Нови пазар. Под обхвата на анализа попадат всичките 81 домове за стари хора, които функционират в страната.

Социалните заведения са оценени по пет индикатора, като по всичките мездренският дом е получил максимална оценка. Това са „Администрация и управление”, „Местоположение и материална база”, „Информация за потребителите”, „Информация за персонала” и „Участие на потребителя”.

Прочуването е проведено в рамките на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, изпълняван от Агенцията за социално подпомагане, по който е изготвен „Анализ на състоянието на специализираните институции за възрастни хора и за възрастни хора с увреждания”.

Анализът е предпоставка да се пристъпи към реална деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора, се подчертава в проучването на Агенцията за социално подпомагане, тъй като освен реална картина за състоянието, той ще подкрепи изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа и ще послужи при провеждане на реформата в тази сфера.

Той дава ясна картина за състоянието на 160-те специализирани институции в сравнителен план и по видове институции, което е от изключително значение за правилното планиране на всички дейности и проекти, които следва да подкрепят изпълнението на процеса на деинституционализация на възрастните хора и хората с увреждания.