Личният лекар сам определя таксата. За да спрат издаването на фалшиви бележки, от министерството натовариха джипитата с куп документация. Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини, се удостоверява от лекар въз основа на данни от анамнеза, обективен статус от извършения преглед, резултати от извършени изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация.

Медицинската бележка се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа, и се подпечатва с неговия печат или този на съответното лечебно заведение. Задължително трябва да се вписват номера и датата на документа за извършения преглед, с посочен код на заболяването.

Дните, посочени в медицинската бележка, за които е определена необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини, не може да предхождат датата на извършване на прегледа. В случаите на необходимост от отсъствие от училище след проведено болнично лечение, се удостоверява от лекар, като се посочва номер или дата на издадената от лечебното заведение епикриза.


Източник: zarata.org