Към чл. 50 се създават нови алинеи 5 и 6, според които когато броят на местата по ал. 3 за областта е над минималния, но под максималния норматив за формиране на една паралелка, но е недостатъчен за формиране на втора, по предложение на директора на училището въз основа на анализ на изпълнението на план-приема за предходните три години началникът на Регионалното управление на образованието може да утвърди прием на втора паралелка при наличие на материално-техническа база и обезпеченост на обучението с педагогически специалисти.

Местата по ал. 3 са броят на местата по чл. 142, ал. 3, т. 5 от ЗПУО, който не може да бъде повече от 2 % от броя на учениците, завършващи четвърти клас в областта, за съответната учебна година. Когато броят на местата по ал. 3 за областта е разпределен в повече от едно училище, новата ал. 5 се прилага, ако училищата са в различни населени места.

Според изменението на наредбата, промени в държавния план-прием могат да се извършват в срок до 15 юни, а не както досега - 30 април, със заповед на органа по чл. 143, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование при доказана потребности и при спазване на чл. 50 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.