Според градоначалника, причината за това е по-високата цена на монтираните уреди - 4 979 лв., от предварително утвърдената от комисията стойност на проекта - 4 074 лв. По този начин обаче учебното заведение е ощетено, смята д-р Ивайло Тодоров (ГЕРБ), тъй като в края на годината то е получило около 5 хил. лв. по-малко при разпределението на средствата от резерва между общинските училища, с мотива, че тези пари са изразходвани за стрийт фитнеса. От устния отговор на Събков на уточняващите въпроси на вносителите на питането така и не се разбра за какво са изразходвани "спестените" по този начин от бюджета на програмата пет бона.

Стана ясно обаче, че един от осемте одобрени проекта - за възстановяване на каменна чешма в с. Руска Бела и облагородяване на прилежащите й пространства, все още не е завършен, макар че крайният срок за изпълнение на проектите, който е регламентиран в програмата, е 30 октомври. Като причина за забавянето кметът изтъкна недостига на средства, тъй като одобреният бюджет от комисията за реализиране на този проект е 2 136 лв., а Инициативния комитет е кандидатствал за 5 хил. лв. Досега за незавършения проект в Руска Бела Община Мездра е разплатила разходи в размер на 1 285, 53 лв. Предстои да бъде довършено коритото на чешмата и да се монтират пейки, цветарници и ограда, т. е. на практика обектът все още е почти на "кота нула".

Иначе останалите точки в дневния ред не предизвикаха особени дебати, навярно, защото общинските съветници бяха обхванати от празнично настроение, предвид предстоящия след сесията коледен банкет. Грозно впечатление направи язвителното отношение на кмета Генади Събков спрямо общинския съветник Огнян Петров ("Народен съюз"), когато той изрази съмнение, че изграждането на футболно игрище в Зверино ще остане поредното "добро пожелание", съдейки от горчивия опит, че през последните години в това село не е направено нищо от сегашната общинска управа.

Местният парламент одобри план-сметката за догодина на Общинското предприятие "Чистота" в размер на 1 286 287 лв. За сравнение: през тази година разходите на комуналната фирма, заложени в бюджета, бяха 1 230 905 лв., а за 2016 г. - 1 154 022 лв.

Приет бе Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация във връзка с отмяната на разпоредби в досегадействащия правилник, които касаят възможността за провеждане на неприсъствени заседания на ОбС, т. е. чрез т. нар. "подписка” и Доклад за междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Мездра за периода 2014-2020 г.

Общинският съвет даде съгласие Община Мездра да поиска удължаване на договора за безвъзмездно предоставяне от държавата за управление на Античната и средновековна крепост "Калето” и подкрепи молбата от Инициативен комитет и жители на Зверино за изграждане на игрище за мини футбол с изкуствена трева и осветление в селото. За целта съветниците възложиха на кмета на общината да кандидатства по различни програми за осигуряване на средства за реализирането на този проект, а при отказ - той да бъде заложен за финансиране в капиталовата програма за 2018 г.

Сенаторите възложиха на кмета на общината да продължи процедурата по чл. 195 от Закона за устройство на територията - Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, по отношение на рушащата се сграда на училището в село Игнатица, като в срок до 10 януари 2018 г. запознае ОбС с конструктивното становище по въпроса.

Дадени бяха две разрешeния за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) - на ЕТ "Алекс-КО-Александър Койчев” - София за кариера за добив на скалнооблицовъчни материали - варовици от находище „Голия връх“, участък „Запад“, в землището на с. Горна Кремена и с. Върбешница, и на "Йотов Стоун” ЕООД - Мездра също за кариера за добив на скалнооблицовъчни материали - варовици, но от находище „Равнище-2”, участъци „Централен“ и „Източен“, отново в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница.