На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван списък с одобрени за финансово подпомагане 32 проектни предложения за реконструкция и рехабилитация на пътища, за които е наличен бюджет и са получили по критериите за оценка над 57 точки включително, чиято обща одобрена безвъзмездна финансова помощ е в размер на 91 956 488,49 лв., както и 12 броя одобрени проектни предложения, които са в резервния списък.

При наличие на бюджет, със същите ще бъдат сключени административни договори.

Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране и за които е наличен бюджет, ще получат уведомителни писма за одобрение в ИСУН 2020, с които ще бъдат изискани документи, необходими за сключване на административен договор.