43 от проектите преминават към последен етап за оценяване - „Техническа и финансова оценка“. Сред тях е проектното предложение на Община Мездра за „Рехабилитация на общински път VRC 1082 /III-103/ - Мездрa - Боденец - Крапец - /VRC1032/, участък 1 от км 0+000 до км 2+408,12“.

Недопуснат до последния етап за оценяване е само един проект - „Рехабилитация на общински пътища в община Девня“. До кандидата - Община Девня, е изпратено уведомително писмо чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата на средствата от Европейския съюз в България 2020 (ИСУН 2020). В едноседмичен срок след получаването му бенефициентът може да подаде възражение пред изпълнителния директор на ДФЗ-РА отново чрез ИСУН 2020.

След приключване на процедурата по обжалване на допуснатите до последния етап проектни предложения ще бъде извършена „Техническа и финансова оценка“. Бенефициентите, чиито инвестиционни предложения преминат успешно и този етап, ще получат писма за одобрение. Допустимите кандидати ще бъдат поканени за сключване на административни договори по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Определеният бюджет по процедура „Пътища“ е в размер на 97 790 000 лв.