По проекта към настоящия момент е осигурена грижа в домашна среда на 539 човека, които са част от най-уязвимите групи от населението. Те ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, като:

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата;

- Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

- Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с психолог, диетолог и др. специалисти при необходимост.

За осъществяване на заложените дейности към момента са назначени над 100 лица, в т.ч. координатори, социални работници, психолози, медицински сестри, домашни помшници и др. За всички служители, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда са осигурени нужните обучения и супервизия, работно облекло и предпазни средства.

Повече информация за проекта, както и за други социални услуги, които се предлагат на територията на Община Видин, може да получите в открития фронт-офис в рамките на проект „Укрепване на административния капацитет в Община Видин“, Договор № BG05SFPR002-2.002-0098-C01, финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027. Фронт-офисът се намира на адрес: гр. Видин, улица "Княз Борис I" №5.