Основанието за уведомяване на схемата за електронна идентификация е чл. 9, §1 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Органът, който следва да уведоми Европейската комисия е председателят на Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ). Той провежда държавната политика в областта на електронното управление и електронната идентификация и представлява държавата в Групата към ЕК, която взема решения за уведомявания в процедури по уведомяван е на схеми за е-идентификация на страни-членки на ЕС.

Обективен критерий за уведомяването на схемата е дали са спазени изискванията и дали са налице предпоставките на чл. 7-9 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Административното производство по заявяване на уведомяването от страна на заинтересованите лица е по общия режим на Административно-процесуалния кодекс.