Това е най-богатият пещерен район в България с над 500 пещери и пропасти, които имат огромна роля за опазване на пещерния живот в България и особено на прилепите. Съчетанието между скална основа и течаща вода е способствало формирането на 176 красиви водопада. Врачански Балкан е дом и на огромен брой птици, като в последните години се полагат усилия за завръщане на белоглавия лешояд, изчезнал преди време от района. Затова на територия от около 30 000 ха е обявен Природен парк, както и две защитени зони от мрежата Натура 2000 - по Директивата за птиците и по Директивата за местообитанията.

Паркът обхваща общините Враца, Криводол, Мездра, Вършец и Своге с общо население 134 000 души, като в обхвата на парка попадат част от населените места на тези общини.

Горските екосистеми в района са разнообразни - на по-ниските места са разположени дъбови гори, докато на по-високите – букови. На отделни места има и борови пояси. Освен суровина за дървопреработващите предприятия във Враца, Криводол и Вършец и диви плодове и гъби за местното население и различни предприятия, разнообразните гори предоставят и важни поддържащи и регулиращи услуги - буковите и дъбови гори осигуряват възстановяването на подземните води в парка, докато боровите гори поглъщат атмосферни замърсители. Важен фактор за високото качество на предоставяните екосистемни услуги е и фактът, че почти 90% от горите в парка са естествени.

Поради карстовия релеф, водните екосистеми в парка са специфични. Обособени са 3 основни карстови басейна, които се подхранват основно от валежи и, донякъде, от речни води. Тези подземни води са от съществено значение за водоснабдяването в региона, както за питейни, така и за земеделски и промишлени цели. Снабдяването с вода е основен фактор при производството на шоколади във фабриката в Своге, на бира "Леденика", на мандра "Пършевица", както и на циментовия завод "Холсим". Многобройните водопади от своя страна предоставят важни културни функции: те са атракция за туристите и посетителите.

Културните екосистемни услуги, които предоставя парка, също са многобройни. Паркът е изключително посещаван от катерачи и пещерняци, както и от други любители на планината, водопадите, манастирите и историческото наследство, като е обособена мрежа от различни тематични туристически маршрути.

Източник: wwf.bg