В тази връзка Валентинов задава на градоначалника следните актуални въпроси:

1. Кой издаде Заповед №653/31.07.2019 г., касаеща разпространението на Африканска чума по свинете и по какъв критерии са определени проблемните населени места?;

2. Ще бъдат ли обезщетени стопаните, които доброволно са изпълнили заповедта и по какъв начин?;

3. Какви мерки сте предприели срещу виновните длъжностни лица, които са издали тази заповед и са лишили десетки семейства, които разчитат на това месо?

© Община Мездра

Във второто си питане съветникът от коалиция "Народен съюз" настоява за писмен и устен отговор от Събков на следните актуални въпроси, свързани с пътуването на служители на Община Мездра до гр. Добрословени, Румъния (20-25.08.2019 г.) в рамките на проект "Добре дошли в Средновековието" по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния - България 2014-2020:

1. Кои са служителите от администрацията, командировани от Вас и взели участие в тази командировка и по какви критерии са подбрани?

2. С чия заповед са командировани и за чия сметка са изплатените командировъчни разходи?

3. Има ли общински съветници, участвали в делегацията, в какво качество са участвали и по какъв критерии са подбрани?

4. Кой е подписал командировъчната заповед за тези общински съветници и по кое перо от Бюджета са отнесени разходите за пътуването им?

5. Ако тези съветници не са командировани от председателя на Общинския съвет, средствата за тяхното пътуване подлежат ли на връщане или не?

© Община Мездра

Последното питане на Валентинов е свързано с изпълнените инфраструктурни проекти от Община Мездра през мандат 2015-2019 г. В тази връзка съветникът пита кмета следното:

Кои са изпълнените инфраструктурни проекти за периода 2016-2019 г. в населените места на община Мездра, по какъв начин са финансирани, коя е фирмата изпълнител и на каква стойност е всеки един от тях?

Редовното месечно заседание на Общински съвет - Мездра ще се проведе идния четвъртък, 26 септември, от 16:00 часа.