Целта на кампанията е да популяризира ползите и възможностите, които предоставя Европейската екологичната мрежа Натура 2000 за местното население, както и да получат информация за зоните от Натура 2000 в общината. Над 80 човека се издигнаха в небето над крайискърския град, за да се любуват на града и околностите от птичи поглед,

Инициативата е част от изпълнението на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.