От общината напомнят, че съгласно ЗМДТ, за 2018 година, са определени следните срокове за заплащане на:

1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

I вноска - до 30 юни
II вноска- до 31 октомври

На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

2. Данък върху превозните средства

I вноска- до 30 юни
II вноска - до 31 октомври

На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на ст.

3. Патентен данък

Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:

за първото тримесечие - до 31 януари

за второто тримесечие- от 1 февруари до 30 април

за третото тримесечие - от 1 май до 31 юли

за четвъртото тримесечие - от 1 август до 31 октомври

Данък сгради, такса смет, данъкът върху превозните средства и патентният данък могат да бъдат платени по няколко начина:

* в касата на Община Мездра - на Гише №1 в Центъра за услуги и информация на гражданите или чрез ПОС устройство;

* по банков път в Банка "ДСК": IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, Код на вид плащане: 44 14 00 - патентен данък, 44 21 00 - данък върху недвижимите имоти, 44 23 00 - данък моторни превозни средства, 44 24 00 - такса битови отпадъци;

* с пощенски запис;

* в офисите на "Изипей";

* в Обединена българска банка (ОББ);

* в кметствата по селата.