© Община Мездра

За изпълнител на инженеринг (проектиране и строително-монтажни работи) за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на ул. „Христо Ботев“ №72-74-76 (бл. Леденик 3) и на ул. „Св. Патриарх Евтимий №8 е определен „НСК София“ ЕООД - София, за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор - „Ведипема-М“ ДЗЗД - София, а за извършване на дейности за осигуряване на информация, публичност и визуализация - „Мега Комюникейшън“ ЕООД - Пловдив.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проекта е на обща стойност 1 499 530 лв. с ДДС.

Многофамилната жилищна сграда на ул. „Христо Ботев“ №72-74-76, (бл. „Леденик 3“) е панелна жилищна сграда, построена през 1980 г., с три входа - един вход с 8 надземни етажа и един полуподземен етаж и два входа със 7 надземни и един полуподземен етаж, в която има 74 самостоятелни жилища (апартаменти). Сградата е с разгъната застроена площ (РЗП) 4 802,31 кв. м и достига над 60% спестяване на първична енергия, съгласно приложените сертификати от енергийното обследване.

Многофамилната жилищна сграда на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №8 е панелна жилищна сграда, построена през 1977 г., с три входа с 8 надземни етажа и един полуподземен етаж, в която има 72 самостоятелни жилища (апартаменти). Сградата е с РЗП 5 967,86 кв. м и достига под 60% спестяване на първична енергия, съгласно приложените сертификати от енергийното обследване.

Допустими дейности, които могат да бъдат включени в техническите проекти, в зависимост от предвиденото в енергийното обследване, са:

• По външните сградни ограждащи елементи:

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.),

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

• По системите за поддържане на микроклимата:

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление;

• Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването;

• Осигуряване на достъпна архитектурна среда в жилищната сграда до първото етажно ниво (нивото с асансьор).

Основната цел на дейностите, които ще бъдат реализирани при изпълнението на проектите, е повишаване на енергийната ефективност на двете многофамилни жилищни сгради - постигане най-малко на клас на енергопотребление „С“, както и намаляване на крайното енергийно потребление и на разходите за енергия, включително намаляване на емисиите на парникови газове.

Строително-монтажните работи ще започнат след изготвяне на техническите проекти от страна на изпълнителите, с времеви хоризонт за завършване - есента на тази година.