Националната програма продължава реализираните от 2007 г. насам различни програми и модули, насочени към обогатяване и подобряване дейностите в системата на училищното образование. С цел създаване на оптимални и привлекателни учебно-възпитателни условия.

Програмата е разработена в съответствие с приоритетните области на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). Сред основните ѝ цели са осигуряване на условия за равен достъп до предучилищно и училищно образование и повишаване качеството на образователния процес, както и компетентностите и уменията на децата и учениците, условия за свободен достъп на хора с увреждания и специални образователни потребности до държавните училища и специализираните обслужващи звена чрез изграждане на достъпна архитектурна среда и осигуряване на ефективен пропускателен режим в сградите.

Трите учебни заведения от община Мездра са класирани за Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт”.

Чрез проекта се осигурява финансово обезпечаване за закупуване на материали, свързани с дейностите, на учебни средства и пособия, обзавеждане и оборудване, книги за училищните библиотеки, игри и софтуерни продукти.