И двете проектни предложения са за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г., приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони", процедура BG 16RFOP001-2.002 "Енергийна ефективност в периферните райони".

Единият проект е за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на общинския пазар и на четири многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра, а другият - за саниране на сградата на Дома на железничаря, която е собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД - дъщерно търговско дружество на националния железопътен превозвач "Холдинг БДЖ" ЕАД.

През последните три години внасянето за разглеждане от кмета на Мездра на докладни по т. нар. "спешен член" от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет вече не е прецедент, а установена порочна практика. Напоследък такива "случаи на необходимост и спешност от решаване на неотложни въпроси" изобилстват за щяло и не щяло, коментираха по този повод общински съветници.

Извънредното заседание на Общински съвет - Мездра е днес от 16:00 часа.