Останалите точки от проекта за дневен ред включват промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп за изграждане и обслужване на „Фотоволтаични централи“ в землището на с. Старо село, както и промяна предназначението на земеделска земя за „Обществено и делово обслужване и жилищни нужди” на част от поземлен имот в границите на град Мездра.