Припомняме, че на своето юлско заседание проектът на наредба за въвеждане на „Синя зона“ в гр. Мездра бе върнат за преработка и внасяне отново за разглеждане в Общинския съвет. След проведеното на 11 август заседание на Постоянните комисии по „Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска собственост”, „Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция” и „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права” бяха внесени нови предложения, изменения и допълнения към проекта за Наредба.

Във връзка с това, кметът Иван Аспарухов поясни:

„По време на това заседание разгледахме всички предложения и сме съгласни с около 90% от тях. Трябва да се има предвид, че след приемането на тази Наредба имаме доста технологично време. Отделно при приемането й трябва да имаме определен срок за влизането й в сила и за публикуването й. Наред с това имаме и много технически проблеми, тъй като и в самото предложение се видя, че има редукция на зоната за обхват. Но в крайна сметка се стигна до друго становище. Така че ще трябва и техническа подготовка относно разчертаванията, както и допълнително добавяне на други неща. Имам предвид приетите преференции – специално за домакинствата, които трябва да осигурим. Тези места трябва да бъдат по някакъв начин защитени – дали с подходящи табели, или под друга форма. Имаме вече идея и по този въпрос. Този опит за въвеждане на ред в централната градска част. Мисля, че ще даде отражение в това да влезе нормално в следващата бюджетна година. Но така или иначе ще създаде необходимия ред”.

Последваха разгорещени дебати относно необходимостта от въвеждането на „Синя зона” и приемането на Наредбата за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства, но в крайна сметка същата бе приета.

Заедно с приемането на Наредбата, местните депутати приеха също Правилник за организацията и дейността на ОП „Чистота“ - сектор „Синя зона“. С преходни и заключителни разпореди на новата Наредба се допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра. ОбС възложи на Кмета на Община Мездра осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

С новата наредба на територията на гр. Мездра се определят райони, улици и пътища или части от тях за зони за платено паркиране в определени часове от денонощието на ППС с допустима максимална маса до 2,5 т. и автобуси до 12 пътнически места. Параметрите на зоните за платено паркиране в т. нар. „Синя зона“ са следните:

• 1.1 Район 1 - граници на района: изток - кръгово движение на ул. „Христо Ботев“, запад - ул. „Янко Сакъзов“, север - ул. „Ал. Стамболийски“, юг - жп линия Мездра - София, зони за платено паркиране в Район 1: ул. „Христо Ботев“, ул. „Софроний“, ул. „Марин Дринов“;

1.2 Район 2 - граници на района: изток - сградата на Община Мездра, запад - кръгово движение на ул. „Христо Ботев“, север - ул. „Ал. Стамболийски“, юг - жп линия Мездра - София, зони за платено паркиране в Район 2: от кръгово движение на ул. „Христо Ботев“ до служебния паркинг пред сградата на Община Мездра, ул. „Иван Вазов“, ул. „Паисий“, ул. „Просвета“;

1.3 Район 3 - граници на района: изток - ул. „Динко Петров“, запад - пл. „България“, север - ул. „Св. св. Кирил и Методий“, юг - жп гара Мездра, зони за платено паркиране в Район 3: паркинг южно от Хотел „Родина“, паркинг северно от Хотел „Родина“, ул. „П. Р. Славейков“, ул. „Шипка“, ул. „Родопи“;

1.4 Район 4 - граници на района: изток - ул. „Динко Петров“, запад - Пощенска станция - Мездра, север - ул. „Ал. Стамболийски“, юг - ул. „Родопи“, зони за платено паркиране в Район 4: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в отсечката от пощата до ул. „Динко Петров“, ул. „Христо Смирненски“ в отсечката от пощата до ул. „Динко Петров“, ул. „Динко Петров“.

Дневният и часови режим за работа на зоните за платено паркиране ще бъде от 8:00 до 17:00 часа в дните от понеделник до петък, с изключение на официалните празници.

Цените за платено паркиране и абонамент са следните:

1. Паркиране в зона за платено паркиране - 1 лв./час.

2. Паркиране в режим на паркиране „Седмичен“ - 30 лв.,

2.1. Паркиране в режим паркиране „Месечен абонамент“ - 70 лв.. месец,

2.2. Годишен абонамент - 500 лв.

3. Паркиране в режим на паркиране „Месечен абонамент за район“ - 60 лв./месец,

3.1 Паркиране в режим на паркиране „Годишен абонамент в район“ - 400 лв.;

4. Паркиране в режим на паркиране „Индивидуално паркомясто“ - 120 лв./месец;

5. Паркиране в режим на паркиране „Локално преференциално паркиране“:

5.1. Седмична такса - 10 лв.,

5.2. Месечна такса - 20 лв.,

5.3. Шестмесечна такса - 70 лв.,

5.4. Годишна такса - 120 лв.

Заплащането на такса за почасово паркиране в зоните за платено паркиране ще става чрез предварително закупен от водача електронен талон или чрез изпращане на кратно съобщение (SMS) на мобилен оператор.

ППС, което е паркирано в зона за платено паркиране без да е заплатена дължимата цена, ще бъде принудително задържано чрез използване на техническо средство тип „скоба“.

Глобата за паркиране на ППС в нарушение на правилата за паркиране в зоните за платено паркиране е от 10 до 50 лв., а за отстраняване, повреждане или унищожаване на „скоба“ - от 200 до 500 лв.

Също така, ОбС даде съгласие да бъдат отдадени под наем, без търг или конкурс, части от недвижими имоти – общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти, съгласно схеми за поставяне на такива от Закона за устройство на територията, на територията на гр. Мездра, за разполагане на 2 павилиона за тото пункт, за нуждите на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.