Съветниците решиха годишния наем за ползване на общински мери, пасища и ливади от собственици или ползватели на животновъдни обекти, които отглеждат селскостопански животни, да остане непроменен -10 лв./дка, колкото беше и досега.

Приети бяха също информация за дейността на Общинското предприятие "Чистота" през миналата година, Средносрочна бюджетна прогноза на Община Мездра за периода 2019-2021 г., Годишна програма за развитие на туризма през тази година и Отчет на Програмата за опазване на околната среда и на Програмата за управление на отпадъците за 2017 г.

В хода на дискусията за работата на ОбП "Чистота" кметът Генади Събков изтъкна, че благодарение на новата техника, която е закупена през миналата година, предприятието вече има възможност да мие редовно улиците на гр. Мездра.

Местният парламент даде съгласие Община Мездра да кандидатства с две проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП България - Сърбия 2014-2020 г., съвместно със сръбските общини Червен кръст и Нишка баня. Тези две докладни записки бяха внесени от Генади Събков по т. нар. "спешен член".

По този повод председателят на групата съветници от ПП ГЕРБ д-р Ивайло Тодоров посъветва кмета на общината да ограничи внасянето за разглеждане на докладни в последния момент, за да могат съветниците да се запознаят предварително с тях и да вземат по-добре осъзнати решения.