В хода на дискусията Събков оприличи своя годишен отчет на "световна класика", като изтъкна "изключителните успехи", според него, постигнати през отчетния период от кметската администрация във финансовата сфера, реализираната инвестиционна програма, трудовата заетост, подобряването на жизнената среда и публичните услуги, социалното подпомагане, подкрепата за здравеопазването и образованието, развитието на културата, спорта и туризма.

На противоположното мнение бяха съветниците от ГЕРБ, АБВ и "Народен съюз", които атакуваха остро отчета и зададоха конкретни въпроси, на повечето от които получиха незадоволителни отговори.

Ивайло Тодоров (ГЕРБ) отбеляза, че Събков отчита като свой актив редица неща, които са се случили благодарение на подкрепата, която общината е получила от централната власт - най-вече що се отнася до привлечените външни инвестиции, 90% от които са отпуснати от правителството.

Николинка Кътовска (АБВ) акцентира върху липсата на каквато и да е критичност в отчета, сериозния ръст на подадените жалби при проведените от общината обществени поръчки и приписването на чужди заслуги във връзка с външните инвестиции, една голяма част от които са привлечени през предходния управленски мандат.

Критични забележки по отчета направиха също Яна Нинова (ГЕРБ) и Георги Валентинов ("Народен съюз"), който подчерта липсата на прозрачност при определяне изпълнителите на проектите, отсъствието на граждански контрол върху управлението на общината и на противодействие на незаконното строителство и т. н.

В крайна сметка с 8 гласа "за", 1 "против", 4 "въздържал се" и 7 негласували от присъстващите на сесията 20 съветници годишният отчет не беше приет.

Разгорещени дебати предизвика и ползването от Община Мездра на кредит от Фонд "ФЛАГ" в размер на 357 126 лв. за изпълнението на проект по ОПРР 2014-2020 г. Съветниците от ГЕРБ, АБВ и "Народен съюз" настояха докладната да бъде окомплектована с допълнителни документи, за да стане ясно за какво точно става дума. Мирослав Аспарухов (АБВ) предложи вземането на окончателно решение по докладната да бъде отложено за следващото заседание.

С 11 гласа "за", 6 "против" и 2-ма "въздържали се" от присъстващите в този момент за залата 19 съветници това предложение беше прието.

Докладната ще бъде разгледана отново на извънредно заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 11 март (понеделник) от 16:00 часа.