Общинският съвет прие средносрочната бюджетна прогноза за 2025- 2027 на Община Мездра, която включва прогнозите за местни дейности, показателите за поети ангажименти и задължения за разходи 2024 г. и 2025 г. Също така бяха приети размерът на капиталовите разходи по Инвестиционната програма за общински обекти, за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и за лихви по него, както и увеличението на минималната работна заплата. Решението бе взето с 13 гласа „за", „против" - 2, и „въздържали се" - 1от присъстващите в залата 16 съветници.

Местните депутати дадоха своето съгласие и упълномощиха кмета на общината да подпише запис на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за рехабилитация на участъка Мездра – Боденец в размер на близо 1 754 хиляди лева по договор ДФ „Земеделие" .

Общинските съветници дадоха „зелена светлина” за кандидатстване по двата социални проекта за финансиране от Фонд „Социална закрила" за закупуването на два нови автомобила за нуждите на Домашния социален патронаж и Комплекса за социални услуги за деца и лица с увреждания, като възложиха на кмета на Община Мездра да осигури минимум 10 % съфинансиране от общия бюджет на проекта.

Бе дадено съгласие за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от „Фонд за органите на местно самоуправление в България“ - ФЛАГ запокриване на допълнителни разходи, за наложени финансови корекции при изпълнение на проекта „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци”.

Бе приет отчетът на Програмата за опазване на околната среда на община Мездра и утвърдена актуализираната транспортната схема на общината.

Отчетът за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБСППМНОб) за 2023 година предизвика много спорове, но без конкретни предложения. Във връзка с това, председателят на ОбС призова общинските съветници за по-голяма отговорност като такива.

До края на заседанието бяха взети решения за промяна в Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“и разпореждане с имоти – частна и публична собственост в град Мездра и в селата Зверино, Люти брод, Цаконица и Крета.