Проектът е включен в Инвестиционната програма на Община Враца. Той ще се финансира по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020” - приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проектното предложение, обект на обсъждането, e осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на предпоставки за социална интеграция и мотивация за активно включване в социалния живот на хора от уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. Дейностите, които се предвиждат в проектното предложение, включват извършване на СМР за преустройство, обновяване и оборудване на 30 апартаменти, общинска собственост, в социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението. В жилищната сграда на бул. “Васил Кънчов“ 2Б се планира да се изгради пожаробезопасна стълба и да се осигури достъпна среда чрез рампа и асансьор.

Публичното обсъждане ще се проведе на 11.07.2019 г. от 17:00 ч. в Конферентната зала на Община Враца.

По време на обсъждането на обществеността ще се представи информация относно основните цели и дейности при реализиране на Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, като целта еда се постигне конструктивен диалог между всички заинтересовани страни за постигане на оптимални резултати.