Процедурата се реализира чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции. Целта е всички съществуващи домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, в срок до 1 март 2025 г.

Домът за стари хора в град Мездра съществува от 2008 год. и в настоящия момент в редица аспекти не отговаря на изискванията по отношение на специализираната среда на услугата, посочени в Наредбата за качеството на социалните услуги. Необходимо е сградата да се адаптира към изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата, включително и внедряване на мерки за енергийна ефективност; създаване на подходящи и устойчиви условия за престой - помещения за живеене, нощувка, дневни занимания; осигуряване насигурна и безопасна среда за потребителите и служителите според действащите нормативни изисквания - аварийна и пожарна безопасност за потребителите и служителите.

Крайният срок за подаване на проектните предложения по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ е 17 март 2023 г.