© Община Мездра

Oдобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП) за изпълнението на всичките 107 проекта е на обща стойност 4 951 561,02 лв.

Сред одобрените за финансиране проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г. е и проектът на Община Мездра. Одобрената БФП за реализирането на проекта е в размер на 42 353 лв.

С цел кандидатстване и реализиране на този проект, на 21.07.2022 г. в гр. Мездра беше създадено ново публично-частно местно партньорство на територията на общината, с водещ партньор: Община Мездра (представител на публичния сектор) и партньори: НЧ „Просвета 1925 - Мездра“ (представител на нестопанския сектор) и „Ива Вутова-71“ ЕООД (представител на стопанския сектор).

По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. се финансират дейности, свързани с учредяване на Местни инициативни групи (МИГ), популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), разработване на стратегии за ВОМР, обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията.