За целта е необходимо да предприемете необходимите действия за разделно събиране на генерираните от съответния обект отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране и за предаването им на Общинско предприятие „Чистота“, което притежава регистрационен документ по ЗУО.

Ваш ангажимент е да предадете отпадъците във вид, удобен за товарене и транспортиране, като същите бъдат:

• нагънати и завързани с връзка кашони и хартия;

• компактно събрани, оставени и съхранявани на сухо и достъпно място;

• да не съдържат замърсявания с био и нерициклируеми отпадъци.

Заявки за извозване на хартиени и картонени отпадъци се приемат на тел. 0894 308 075, Десислава Георгиева - началник сектор „Комунална дейност“ в ОбП „Чистота“.

Глобата за физически лица, които не спазват разпоредбите за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, е от 100 до 500 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - от 500 до 1000 лв. При повторно нарушение глобата се налага в двоен размер.

Община Мездра разчита на Вашето коректно отношение и ангажираност заедно да се справим с проблемите, свързани с поддържане на чистотата около контейнерите за битови отпадъци!