"Продължава обаче, на вратовете ни да тежи като воденичен камък проектът за „воден цикъл” на гр. Мездра. Изпълнението на този проект и до момента тежи страшно много на общинския бюджет, защото задълженията към днешна дата по него са 4 407 000 лв. От които 2,7 млн. лв. кредит, изтеглен за покриване на разходи, свързани със собствения принос на Общината, и наложена финансова корекция и допълнително надвзети средства от 1 689 000 лв. Това за дълъг период от време ще определя бъдещето ни развитие като община”, подчерта Събков.

Според кмета другото огромно задължение, което има Община Мездра, е свързано с изграждането на спортната зала. "Задълженията, които имаме понастоящем във връзка с изграждането на това съоръжение, възлизат на 8 млн. лв.”, заяви той. За момента сме оставили този обект на страна, защото чакаме да се произнесе прокуратурата и едва тогава ще търсим как да излезем от тази ситуация”, каза в заключение градоначалникът.

Финансовата рамка на Бюджет 2017 е 13 272 165 лв. В изложението си Събков представи обстойно основните характеристики на заложената бюджетна прогноза по прихода и разхода. В тази връзка кметът изтъкна, че през 2016 г. са събрани 300 хил. лв. повече от местни данъци и такси в сравнение с по-миналата година. Похвали се и, че Община Мездра е приключила годината само със 61 хил. лв. текущи задължения, които са останали предимно от 2014 и 2013 г.

Представена бе и Инвестиционната програма на Общината за т. г., за финансовото обезпечаване на която са заложени общо към 1 400 000 лв. Близо 790 хил. лв. от тях са целева субсидия от държавата, около 520 хил. лв. от собствени приходи и 87 500 лв. преходен остатък.

Община Мездра ще продължи да работи по 9 проекта, финансирани по ОП "Региони в растеж”, чрез които се очаква през 2016 г. да бъдат усвоени около 5 300 000 лв. Осем от тези проекти са за саниране на обществени сгради, учебни и детски заведения, многофамилни и еднофамилни жилищни сгради, а един - за повишаване на административния капацитет на служителите в Общинската администрация. Ще продължи изпълнението и на два социални проекта - един по ОП "Развитие на човешките ресурси" и един по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, по които е заложено да бъдат усвоени общо 440 хил. лв.

Всъщност, "публично обсъждане" на проектобюджета реално не се състоя. В 90-минутното си изложение кметът Генади Събков представи детайлно Бюджет 2017, Инвестиционната програма на Община Мездра за т. г., както и управлението на общинския дълг и на средствата от европейските фондове и програми. Дискусия на практика нямаше, тъй като никой от присъстващите ръководители на бюджетни звена, кметове на села, общински съветници и др. не направи предложения, препоръки и становища по проектобюджета. Резонен е тогава въпросът: Каква е ползата от подобни "мероприятия" или те се организират само, защото такива са изискванията на Закона за публичните финанси и на други подзаконови нормативни актове?