По време на заседанието местните депутати ще разгледат и краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Мездра за периода 2023 - 2025 г, отчета на Програмата за опазване на околната среда на общината, както и разрешение за отдаване под наем и сключване на договор за сграда - общинска собственост, включена в капитала на търговско дружество „МБАЛ Мездра“.

В останалите точки от проекта за дневен ред са включени одобряване на Частично изменение на Общия устройствен план на община Мездра, за реализиране на „Фотоволтаичнa електроцентралa“ в землището на с. Долна Кремена, както и разрешаване изработването и одобряване на подробни устройствени планове в селата Брусен, Игнатица и Горна Кремена и предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд на собственици.

Общинските съветници ще обсъдят предложение за именуване на улици без име в с. Руска Бела, както и за отпускане на помощ на възрастен жител на село Типченица във връзка с възникнал битов пожар.

На заседанието ще бъдат разгледани и две докладни записки от Петко Карашлийски – председател на ФК „Ботевь” – Брусен и кмета на село Оселна Росен Николов.