Проектът на програмата има четири раздела - продажби, отстъпване право на строеж, имоти за възлагане на концесия и отдаване под наем.

В раздел продажби:

За обществено обслужване и туризъмса включени два имота в с. Кален (бившия дом за деца).

За обществено обслужване – 3 имота – в Мездра и стопански сгради в селата Лик и Ослен Криводол.

За жилищно строителство – 5 в Мездра и 25 в селата Моравица, Люти брод, Цаконица, Зверино и Върбешница.

За земеделски труд и отдих - един имот в общинския център.

За отстъпено право на строеж са включени два имота в града - за 17 броя гаражи и магазин

Два язовира в селатаДолна Кремена и Крапец са предложени за възлагане на концесия.

Обявени са за „Отдаване под наем” свободни кабинети в Общинската поликлиника, свободни помещения в сгради -публична и частна общинска собственост в Мездра и общината и общински жилища, съгласно наредбата, без търг и конкурс.

Също така, се предлага за отдаване под наем сграда на четири етажа, столова и постройка на допълващото застрояване (общежитието на ПГ „Васил Левски”- бившето МТУ)

Земеделски земи за трайно ползване- ниви и трайни насаждения, не включени в доброволни споразумения по Закона за собствеността, както и общинските пасища, мери и ливади, ще бъдат давани под наем.

Разпореждането с имотите публична общинска собственост, става след съответно решение на Общински съвет - Мездра.

Очакваните приходи в общинската хазна са близо 347 500 лв.